REGULAMIN
Regulamin Serwisu Internetowego rozbawieni.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

1. Właścicielem Serwisu jest Operator tj. Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński wspólnicy spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna.
2. Serwis jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:
(a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;
(b) warunki świadczenia Usług, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;
zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;
(d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;
(e) zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.
3. Użytkownicy korzystający z Serwisu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Serwisu lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Ze względu na charakter, rodzaj i zakresu Usług Użytkownicy mogą zostać poproszeni o przeczytanie oraz zatwierdzenie dodatkowych warunków dotyczących korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi. Każde takie dodatkowe warunki jeśli mają być wprowadzone będą każdorazowo zamieszczane w Serwisie i dostępne będą dla Użytkownika oraz zmieniane w sposób analogiczny do udostępnienia i zmiany Regulaminu. Jeśli dodatkowe warunki będą sprzeczne z treścią Regulaminu pierwszeństwo stosowania mają dodatkowe warunki określające zasady korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi.

Art. 2

1. Serwis stanowi platformę informacyjno-społecznościowo-edukacyjną, której celem jest zgromadzenie przepisów na zabawę z dziećmi, porad i ciekawostek związanych z rozwojem dzieci.
2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:
(a) Konto,
(b) Udostępnianie i Zamieszczanie Treści,
(c) Wyszukiwarki,
(d) Bazy Danych,
(e) Usługi Reklamowe,
(f) Usługi Kontaktowe.
3. Ogół funkcjonalności Serwisu stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

Art. 3

Dane Operatora są następujące:
(a) firma: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna,
(b) siedziba i adres: Żurawia 71 lok. 2.13, 15-540 Białystok ,
(c) NIP: 9661933271 (Rafał Kupiński), 5423028215 (Marcin Faszczewski), 5423265091 (spółka cywilna),
(d) REGON: 200416786 (Rafał Kupiński), 366284130 (Marcin Faszczewski), 366263405 (spółka cywilna),
(e) rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
(f) adres mailowe: marcin.faszczewski@iautomatyka.pl, kontakt@rozbawieni.pl
(g) telefony: 669 160 390,
(h) adresy stron internetowych: rozbawieni.pl.

Słownik pojęć
Art. 4

Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem Serwisu, tj. regulamin Serwisu regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu,
2. Serwis– system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny rozbawieni.pl i domenami podległymi zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa rozbawieni.pl wraz z podległym domenami i wszelkimi innymi elementami (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie itp.,
3. Operator – Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński wspólnicy spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna,
4. Użytkownik – każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z Serwisu i zawierać umowy o Usługi i który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu; Użytkownik może być Osobą Fizyczną, Firmą lub Gościem,
5. Osoba Fizyczna– Użytkownik Serwisu, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, który w celu korzystania z Serwisu założył i posługuje się „Kontem Osoba Fizyczna”,
6. Firma – Użytkownik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, który w celu korzystania z Serwisu założył i posługuje się „Kontem Firmowym”,
7. Gość – każdy Użytkownik, nie będący Osobą Fizyczną ani Firmą tj. Użytkownik, który nie zawarł umowy o Konto lub który korzysta z Serwisu bez korzystania z Konta,
8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
9. Usługi – wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Serwisu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługi stanowią dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym,
10. Konto– – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto może być „Kontem Osoba Fizyczna bądź „Kontem Firmowym”, a wybór rodzaju Konta odbywa się w procesie rejestracji; Konto stanowi jednocześnie profil (wirtualną wizytówkę) Użytkownika,
11. Treści– cała zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności informacje o Usługach i Operatorze, artykuły, posty, wiadomości, komunikaty, oferty, wizytówki, informacje w Bazach Danych, blogi, linki, materiały video itp.,
12. Udostępnianie i Zamieszczanie Treści – jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami w ramach Serwisu, oraz na dodawanie określonych Treści w określonych częściach Serwisu,
13. Wyszukiwarki – jedna z Usług umożliwiająca odnalezienie w Serwisie określonych Treści, w tym według określonych kryteriów- jeśli taka funkcja jest dostępna dla danej Wyszukiwarki,
14. Bazy Danych – jedna z Usług, polegająca na udostępnianiu określonych informacji w tym np. o firmach lub produktach, w których informacje, na zasadach określonych w Serwisie i Regulaminie, mogą dodawać Użytkownicy. W ramach Baz Danych dostępna jest w szczególności Baza Ofert Pracy oraz Baza Automatyków,
15. Usługi Reklamowe – jedna z Usług pozwalająca na umieszczenie w Serwisie określonych treści reklamowych dotyczących Użytkownika lub nawiązaniu innej współpracy reklamowo-promocyjnej między Użytkownikiem a Operatorem,
16. Usługi Kontaktowe– jedna z Usług umożliwiająca otrzymywanie przez Użytkownika od Operatora informacji przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub przesyłanie określonych informacji do Operatora. W ramach Usług Kontaktowych dostępny jest Newsletter, Powiadomienia oraz Formularze Kontaktowe,
17.
18.
19. Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany przez Operatora do Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego,
20. Powiadomienia – notyfikacje informacyjne przesyłane przez Operatora do Użytkowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odpowiednie urządzenie, po uprzednim zaakceptowaniu,
21. Formularze Kontaktowe – funkcjonalności kontaktowe Serwisu pozwalające Użytkownikowi na przesyłanie informacji do Operatora,
22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.),
23. Ustawa o prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.),
24. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

Usługa Konto
Art. 5

1. Konto stanowi Usługę pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym funkcjonalności dostępnych odpowiednio dla Firmy lub Osoby Fizycznej. Konto stanowi jednocześnie wirtualny profil Użytkownika zawierający dostępne informacje o Użytkowniku. Konto umożliwia dostęp do dalszych określonych Usług, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Serwisie. Konto może być „Kontem Osoba Fizyczna” bądź „Kontem Firmowym”. Konta te różnią się dostępem do określonych Usług, funkcjonalnościami, a wybór właściwego Konta odbywa się w procesie rejestracji.
2. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 7 Regulaminu.
3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

Art. 6

1. Użytkownika korzystającego z Konta obowiązują następując zasady:
(a) Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność, prawdziwość i aktualność swoich danych podawanych dla potrzeb Konta,
(b) zabronione jest udostępnianie swojego loginu i hasła osobom trzecim, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego Konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa Konta,
(c) zabronione jest przekazywanie swojego Konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia Operatora.

Rejestracja Konta
Art. 7

1. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Serwis umożliwia założenia „Konta Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe”. Na „Koncie Osoba Fizyczna” może być zarejestrowana tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
(b) na koncie „Konto Firmowe” może być zarejestrowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawna,
(c) Użytkownicy Serwisu podają prawdziwe dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji o ile formularz jest publicznie dostępny w innym przypadku rejestracji konta jest wykonywana przez Operatora Serwisu. Rejestracja „Konta Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe” polega na wypełnieniu pól obowiązkowych i wysłaniu formularza zgłoszeniowego lub poprzez utworzenie konta przez operatora. O procesie rejestracji decyduje operator i zastrzega sobie prawo do nie założenia konta bez podania przyczyny.
(d) dbałość o bezpieczeństwo Kont Serwisu wymaga od Użytkowników przestrzegania następujących zasad:
zabronione jest tworzenie Kont przez osoby, podmioty, organizacje prowadzące jakąkolwiek działalność sprzeczną z prawem,
zabronione jest podawanie fałszywych danych w procedurze rejestracji, podszywanie się pod inne podmioty lub osoby jak również tworzenie Konta dla innej osoby bez jej pozwolenia,
Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto,
w przypadku zablokowania lub usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia Operatora,
w procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie,
w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym oraz wyboru rodzaju Konta: „Konto Osoba Fizyczna”, „Konto Firmowe”.
(e) przy uzupełnianiu informacji w profilu Użytkownika należy mieć na uwadze, że pola takie jak: nazwa publiczna, adres e-mail, link www, link do portali społecznościowych, telefony będą dostępne publicznie,
(f) w przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub profil Użytkownika nie jest wypełniony w pełni i działa negatywnie na wizerunek portalu Operator ma prawo:
wezwać Użytkownika do poprawienia lub wypełnienia brakujących danych,
zablokować Konto do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
usunąć konto Użytkownika,
w wypadkach wątpliwości, co do prawdziwych danych, którymi posługuje się Użytkownik, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.
(g) w przypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Administrator ma prawo skasować Konto lub Konta Użytkownika, które wykraczają poza normę,
(h) wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w art. 8 Regulaminu.
2. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta, po wcześniejszym uruchomieniu linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres email.

Art. 8

1. Założenie Konta pozwala Osobie Fizycznej bezpłatnie:
(a) dodawać Treści o tematyce zgodnej z serwisem poprzez wysłanie artykułu do redakcji poprzez swój profil Użytkownika,
(b) budować swój profil poprzez publikacje artykułów i Treści swojego autorstwa oraz dodawanie innych postów (np. materiałów video),
(e) wzbogacać swój profil Użytkownika o krótki opis i dane kontaktowe,
(f) prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami,
(i) umieszczać posty w odpowiednich działach Serwisu.
(c) wyszukiwać i przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie
2. Założenie Konta pozwala Firmie Bezpłatnie:
(a) uzupełniać profil firmowy,
(c) wyszukiwać i przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie
3. Firma po założeniu Konta ma możliwość publikacji artykułów w Serwisie, przy czym Usługa w tym zakresie jest płatna. Firma ma również dostęp do innych Usług, w szczególności Usług Reklamowych, przy czym Usługi te są płatne. Szczegóły Usług, o których mowa w niniejszym ustępie i płatności z tego tytułu każdorazowo są ustalane z Operatorem.

Udostępnianie i Zamieszczanie Treści
Art. 9

1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami Serwisu.
2. Zamieszczanie Treści pozwala określonym Użytkownikom na zamieszczanie określonych Treści na warunkach określonych w Serwisie i Regulaminie, w szczególności informacje do Baz Danych oraz posty, artykuły, informacje, wiadomości itp., w odpowiednich kategoriach Serwisu.
3. Treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) są objęte prawami autorskimi podmiotów, którym przysługują, w szczególności twórcom, i podlegają o ochronie, w tym w szczególności nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane bez zgody podmiotów, którym przysługują chyba, że na zasadach tzw. dozwolonego użytku lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
4. Operator zastrzega, że Treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
5. Każdy artykuł, post lub wyróżniony post przed opublikowaniem go Serwisie jest redagowany przez Operatora i wymaga jego akceptacji przed publikacją.
6. Operator zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych przed publikacją danego artykułu, postu lub wyróżnionego postu.
7. Operator zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu, postu lub wyróżnionego postu jeżeli treść jest niewłaściwa lub niezgodna z tematyką Serwisu lub Osoba Fizyczna w sposób jawny i celowy reklamuje produkt lub usługę lub jeśli treść narusza prawo, Regulamin lub godzi w interesy Operatora.
8. Przeglądanie niektórych Treści może wymagać Konta, a tym samym nie jest dostępne dla Gości.

Usługa Wyszukiwarki
Art. 10

Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie w Serwisie poszukiwanych Treści. Serwis udostępnia Wyszukiwarkę ogólną oraz szczegółowe Wyszukiwarki przypisane do określonego rodzaju Treści, pozwalające na wyszukiwania według określonych kryteriów, w szczególności odnośnie Baz Danych.

Bazy Danych
Art. 11

1. Bazy Danych stanowią udostępnione w Serwisie uporządkowane tematycznie zbiory (katalogi) określonych informacji, w tym np. katalog firm (handlowych, producenckich itp.), produktów, szkoleń, ofert pracy itp. Poszczególne Bazy Danych są widoczne w Serwisie. Bazy Danych są dostępne w zakładkach Serwisu. Bazy danych mogą pozostać ukryte, w szczególności w procesie budowania i uzupełniania Bazy Danych.
2. W Bazach Danych informacje mogą być zamieszczane przez Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, opcja ta jest dostępna dla Firm i stanowi Usługę płatną. Płatności w zakresie możliwości zamieszczania informacji w Bazach Danych ustalane są z Operatorem.
3. Operator zastrzega sobie prawo do edycji i poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych wpisów dodanych do Baz Danych.
4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów dodanych Baz Danych, które sprzeczne będą z Regulaminem, przepisami prawa lub będą narażały na szkodę Operatora, jego działalność lub renomę.
5. Zamieszczanie niektórych informacji w Bazach Danych może mieć charakter czasowy wskazany w Serwisie lub określony przez Użytkownika go dokonującego (np. oferta pracy obowiązująca do określonego terminu, termin określonego szkolenia lub wydarzenia, okres promocji na produkt). Operator zastrzega sobie prawo do dezaktywacji danych wpisów w katalogu po upływie ich terminu.

Art. 12

Art. 13

Usługi Reklamowe
Art. 14

1. W ramach Usług Reklamowych Firma ma możliwość zamówienia możliwości publikacji treści w Serwisie, w tym o charakterze promocyjno-reklamowym, jak również zamówienia określonych kampanii reklamowych w Serwisie.
2. W szczególności w ramach Usług Reklamowych Firma może zamówić: wpis do Baz Danych, kampanie reklamowe i publikacje w Serwisie, banery reklamowe w Serwisie, możliwość zostania partnerem Serwisu, patronat medialny.
3. Usługi Reklamowe są płatne. Szczegóły dotyczące Usług Reklamowych i płatności są ustalane z Operatorem.
4. Banery reklamowe, które Użytkownik będzie dodawał w Serwisie w ramach Usług płatnych nie mogą być szkodliwe dla Serwisu jak i innych Użytkowników.
5. Usługi Reklamowe mają charakter okresowy. Zamawiając Usługę Reklamową Użytkownik otrzymuje wybór okresu zamawianej Usługi. Indywidualnie można umówić inne okresy. Usługa Reklamowa jest aktywowana po wpływie płatności z tytułu Usługi.

Usługi Kontaktowe
Art. 15

1. Newsletter pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie od Operatora informacji, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną, na podany adres email. Usługa Newsletter zawierana jest z chwilą wyrażenia zgody na otrzymywanie od Operatora informacji drogą elektroniczną i jest rozwiązywana z chwilą odwołania takiej zgody.
2. Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie takich informacji w drodze notyfikacji na zaakceptowanym urządzeniu PC / Mobile / Tablet itp. Umowa w tym zakresie ja zawierania z chwilą wyrażenia zgody za pomocą funkcji Serwisu na otrzymywanie Powiadomień i jest rozwiązywana z chwilą odwołania takiej zgody.
3. Serwisu udostępnia określone Formularze Kontaktowe pozwalające na wysyłanie informacji do Operatora.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o Usługi. Dostępność Usług
Art. 16

4. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej umowa o Usługę jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z funkcjonalności Serwisu stanowiącej daną Usługę i rozwiązywania z chwilą zaprzestania takiego korzystania.
5. Usługa:
(a) Konto dostępna jest dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji danego Konta, a więc odpowiednio dla Osoby Fizycznej bądź Firmy,
(b) Newsletter dostępny jest dla Firm, Osób Fizycznych i Gości,
(c) Formularz Kontaktowy i Powiadomienia dostępne są dla Osób Fizycznych, Firm oraz Gości,
(d) Udostępnianie Treści, Wyszukiwarka dostępne są dla Osób Fizycznych, Firm oraz Gości,
(e) Bazy Danych – są dostępne na zasadach określonych art. 11-13 Regulaminu.
(f) Usługi Reklamowe – są dostępne dla Firm, na zasadach określonych art. 14 Regulaminu.

Zasady korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność Operatora
Art. 17

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści,
(a) naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku,
(b) naruszających prawa własności przemysłowej,
(c) celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste, w treści wulgarnych, zawierających wulgaryzmy lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
(d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
(e) udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych,
(f) zawierających treści pornograficzne,
(g) naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
(h) których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób,
(i) popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),
(j) propagujących używanie narkotyków, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających
(k) reklamowych, handlowych, promocyjnych.
3. Zabronione jest ponadto:
(a) wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd do Serwisu,
(b) przesyłanie wirusów i złośliwego oprogramowania innego rodzaju,
(c) wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Konta należącego do innej osoby,
(d) publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu),
(e) zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących)
(f) dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
4. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 1-3 Operator może zablokować na określony czas lub usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czynności Użytkowników związanych z czynnościami wynikającymi z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami na podstawie informacji umieszczanych w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie.
6. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:
(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu,
(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.

Odstąpienie od umowy
Art. 18

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.
2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1.a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
(1.b) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Reklamacje
Art. 19

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług i w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora,
o których mowa w art. 3 Regulaminu. Reklamacje można w szczególności składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@rozbawieni.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.
4. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Operator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

Płatności w Serwisie
Art. 20

1. Usługi świadczone w Serwisie są co zasady bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Płatne są Usługi Reklamowe. Informacje dotyczące płatności są ustalane z Operatorem
3. Operatorowi przysługuje możliwość wprowadzenia odpłatności z tytułu poszczególnych Usług lub ich części jak również wprowadzenia nowych, płatnych Usług, w trybie zmiany Regulaminu.
4. Poszczególne Usługi płatne mogą być oferowane w ramach pakietów takich Usług.
5. –
6. Płatności związane z usługami płatnymi mogą być dokonywane przelewem tradycyjnym na konto bankowe Operatora.

Prawa własności intelektualnej
Art. 21

1. W przypadku pobrania lub korzystania z oprogramowania Serwisu (np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki), użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji
a także instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.
2. Regulamin nie zezwala na publikację treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej.
3. Serwis oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie , podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwie przysługują Operatorów lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Operator prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie ze stosowną umową. Zabronione jest wykorzystywanie utworów zamieszczonych w Serwisie, praw autorskich, praw własności przemysłowej jak również jakichkolwiek oznaczeń Serwisu, bez wymaganej prawem zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu lub w przypadkach i na zasadach dopuszczalnych prawem (np. w zakresie tzw. dozwolonego użytku).
4. Serwis stanowi własność iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631). Żadna część Serwisu nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Operatora.
5. Powielanie lub rozpowszechnianie treści i danych zawartych w Serwisie w części bądź całości, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 6 – 8.
6. W zakresie utworów zamieszczanych w Serwisie, do których prawa autorskie przysługują Operatorowi (nie dotyczy samego Serwisu jako programu komputerowego, jego części graficznej oraz wszelkich programów komputerowych stanowiących część Serwisu lub w nim zamieszczanych), Operator udziela Użytkownikom licencji do wykorzystania majątkowych praw autorskich, do tych utworów, bez prawa do udzielania dalszej licencji, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie i kopiowanie dowolną techniką oraz udostępnianie, z tym zastrzeżeniem, że może to następować w niekomercyjnych celach edukacyjnych, naukowych, na własny użytek, pod warunkiem, w przypadku udostępnienia w formie elektronicznej, przytoczenia źródła w postaci aktywnego linku URL odsyłającego do Serwisu. Inne użycie lub wykorzystanie treści i danych w całości lub w części bez zgody Operatora z naruszeniem prawa, zwłaszcza bez podania źródła lub na użytek komercyjny, jest zabronione i podlega sankcji prawnej. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), w tym z obowiązkowym podania źródła cytatu.
7. Z chwilą wysłania artykułu lub innej treści stanowiącej utwór do publikacji przez Użytkownika, Użytkownik udziela Operatorowi licencji niewyłączonej upoważniającej Operatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego utworu na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii i technik, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii drukarskich, reprograficznych, informatycznych cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) oraz technik takich jak: druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach,
(b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
(c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
(d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
(e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
(f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
(g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
8. Z chwilą wysłania artykułu lub innej treści stanowiącej utwór do publikacji przez Użytkownika, Użytkownik udziela innym Użytkownikom licencji do tych utworów o treści i zakresie tożsamy z określonym ust. 6

Wymaganie techniczne korzystania z Serwisu
Art. 22

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien dysponować:
(a) połączeniem z siecią Internet,
(b) sprzętem komputerowym o minimalnych wymaganiach technicznych,
(c) oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne,
(d) w przypadku niektórych Usług, w szczególności Newslettera i Konta, aktywnym adresem poczty elektronicznym
2. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

Postanowienia końcowe
Art. 23

1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym Serwisu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany.
6. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta , przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Serwisie oraz dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Żurawia 71 lok. 2.13, 15-540 Białystok, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Żurawia 71 lok. 2.13, 15-540 Białystok
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
o świadczenie następującej Usługi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
–   Data zawarcia umowy………………………………………………………..
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
–   Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.